תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

תקנון אתר האינטרנט של האגודה הסטודנטיאלית המרכז האקדמי ברמת-גן 580312502

1. כללי:

1.1 אתר האינטרנט של האגודה הסטודנטיאלית המרכז האקדמי רמת-גן (להלן: "האתר") הנו פורטל ברשת האינטרנט, ובו מידע, אפשרויות הרשמה לחוגים שונים, פורומים ואפליקציות נוספות לנוחות ציבור הסטודנטים וגולשים אחרים. בנוסף, האתר מאפשר רכישת כרטיסים ומנויים לחוגים ואירועים שונים. ייתכן ובאתר יוצגו גם כתבות, תוכן, השוואות, מידע, פרסום כללי ושירותים שונים.

1.2 בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה, כל מקום בו משתמשים בלשון יחיד הכוונה גם לרבים.

1.3 המשתמש באתר, "הגולש", הלקוח, המזמין, הרוכש בפועל או מי מטעמו, מקבלי השירות כולם יחד ייקראו להלן "גולש/רוכש/לקוח/משתמש".

1.4 בתקנון זה מוסדרים התנאים לגבי שימוש באתר, מדיניות פרטיות, מדיניות נגישות, הזמנות, רכישות, ביטולים, התניות ומועדים ועוד, הכול כפי שיפורט להלן. התקנון באתר זה מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן.

1.5 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שיעשו על ידי משתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינו לבין מפעיל האתר. עקב כך, הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתכם לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאיו הנכם מתבקשים לא לעשות כל שימוש באתר.

1.6 יודגש, כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, ומוותר על כל טענה אשר תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

2. הזכות או הזכאות להשתמש באתר:

2.1 הזכות ו/או הזכאות להשתמש באתר תהא לכל תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18 ואילך, הזכות לבצע רכישות באתר תהא לכל תושב מדינת ישראל אשר מלאו לו 18 ואילך ואשר יש לו חשבון בנק פעיל בישראל.

2.2 לכל מי שיש בבעלותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

2.3 לכל מי שיש ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה לאתר ו/או בטופס ההזמנה לרבות כתובת, תעודת זהות, טלפון וכל פרטי אחר.

2.4 לכל מי שמוגדר כלקוח פרטי ולא עסקי המעוניין לרכוש מוצר מהאתר לצרכי שימוש ולא על מנת למכור את אותו מוצר הלאה במכירה חוזרת.

2.5 מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או למיקומים מסוימים באתר, למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולו התקין והחוקי של האתר.

2.6 מנהל האתר רשאי למנוע מגולש ו/או משתמש כלשהו את ההשתתפות בפעילות באתר ו/או באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

2.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא מנהל האתר רשאי למנוע מגולש ו/או משתמש כלשהו מלהשתתף בפעילות כלשהי באתר ו/או באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • 2.7.1 במידה והגולש ו/או המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים.
 • 2.7.2 במידה והגולש ו/או המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות גולשי ו/או לקוחות האתר.
 • 2.7.3 במידה וכרטיס האשראי שברשות הגולש ו/או המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

2.8 מנהל האתר רשאי לחסום את המשתמש מהאתר ותכניו באופן מלא או חלקי בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • 2.8.1 במידה והמשתמש העביר, מסר או הפיץ כול מידע הקיים באתר ובפרט מחברות בחינה ו/או מחברות קורס (סיכומים).
 • 2.8.2 במידה והמשתמש ו/או הגולש עבר על אחד מחוקי האתר הכתובים בתנאי שימוש האתר.
 • 2.8.3 במידה והמשתמש ו/או הגולש עבר על אחד מהוראות השימוש הכתובות באותו הדף ו/או המערכת.
 • 2.8.4 בכל מקרה אחר ולשיקול דעתו של מנהל האתר.

3. סוגי משתמשים והפעילויות אשר פתוחות בפני ציבור הגולשים והמשתמשים באתר:

3.1 הגדרות:

 • 3.1.1 "משתמש שאינו רשום" מכונה גם כ"אורח" – משתמש שלא ביצע הרשמה לאתר או הרשמה לאגודת הסטודנטים דרך אתר האגודה, ואינו רשום בבסיס הנתונים של אתר האגודה.
 • 3.1.2 "משתמש רשום – "לא מאושר" – משתמש שביצע הרשמה לאתר באמצעות טופס הרשמה לסטודנט ורשום בבסיס הנתונים של אתר האגודה בסטטוס "לא מאושר". כאשר "לא מאושר" הינו סטודנט רשום במרכז האקדמי למשפט ולעסקים אשר אינו רשום כחבר באגודת הסטודנטים.
 • 3.1.3 "משתמש רשום – חבר אגודה" – משתמש שביצע הרשמה לאגודה דרך האתר באמצעות טופס הרשמה לסטודנט חבר אגודה ורשום בבסיס הנתונים של אתר האגודה בסטטוס "חבר אגודה".

3.2 להלן פירוט השירותים הפתוחים לציבור הגולשים לפי סוגי משתמשים:

 • 3.2.1 "משתמש שאינו רשום – "אורח" יהא רשאי:
  א. לצפות בתכנים המפורסמים באתר שהוגדרו מראש כפתוחים לכלל הציבור.
  ב. להירשם לאירועי אגודה אשר הוגדרו כפתוחים ל"אורחים".
  ג. להירשם לחוגי אגודה אשר הוגדרו כפתוחים ל"אורחים".
 • 3.2.2 "משתמש רשום – סטודנט" יהא רשאי:
  א. כל תנאי המשתמש הרשום בנוסף לפירוט הבא:
  ב. להירשם לאירועי אגודה אשר הוגדרו כפתוחים ל"לא מאושרים".
  ד. להירשם לחוגי אגודה אשר הוגדרו כפתוחים ל"לא מאושרים".
  ה. להירשם למערכות שירותים נוספות באתר אשר ניתנות לסטודנטים שאינם חברי אגודה.
  ו. ניתן להשתתף בסקרי אגודה שונים
 • 3.2.3 "משתמש רשום – "חבר אגודה" יהא רשאי:
  א. כל תנאי ההרשמה למשתמש רשום כסטודנט בנוסף לפירוט הבא:
  ב. להירשם למערכות שירותים נוספות באתר אשר ניתנות לסטודנטים חברי אגודה בלבד לדוגמא: מערכת בחינות וסיכומים, מערכת פנייה ייחודית לנציגי אקדמיה.
  ג. הצגת מחירונים מותאמים למחירי סטודנט חבר אגודה באירועים ובשרותי אגודה.

3.3 הגבלות פרסום מידע:

 • 3.3.1 מובהר ומודגש – העלאת תוכן המוגן בזכויות יוצרים – אסורה בהחלט!
 • 3.3.2 העלאה ושימוש של תוכן, תתאפשר רק אם למשתמש יש אישור חוקי לערוך שימוש בתכנים.
 • 3.3.3 העלאת תוכן לאתר מהווה הצהרה כי מעלה התוכן מורשה לעשות כן.
 • 3.3.4 משתמש המעלה תוכן לאתר מצהיר ומאשר בזאת כי בעלי ומפעילי האתר אינם אחראים בשום צורה שהיא להפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות צד ג' מכל מין ו/או סוג שהוא.
 • 3.3.5 משתמש המעלה תוכן לאתר מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מתחייב לשאת בכל ההוצאות שתיווצרנה עקב דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד הבעלים ו/או המפעיל של האתר.
 • 3.3.6 משתמש המעלה תוכן לאתר מצהיר ומאשר בזאת כי הוא משפה את בעלי ו/או מפעילי האתר בגין כל ההוצאות שתיווצרנה עקב דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגד הבעלים ו/או המפעיל של האתר.
 • 3.3.7 העלאת תוכן בלתי חוקי מכל סוג ו/או מין אסור בתכלית האיסור, במידה ויגיע לידיעתם של בעלי ו/או מפעילי האתר מידע ו/או ניסיון להעלות תוכן מסוג זה, הוא יימחק מיד. אין בכך כדי למצות את הפעולות שיינקטו מנהלי ו/או מפעילי האתר כנגד המשתמש שהפר הוראות תקנון זה ופרק זה בפרט.
 • 3.3.8 מובהר ומודגש כי מנהלי האתר אינם יכולים לפקח על כל התכנים שמועלים לאתר, אך יעשו כמיטב יכולתם למחוק תכנים בניגוד להוראות הוראות התקנון ופרק זה בפרט.
 • 3.3.9 יובהר כי חלק מהפעילויות אינו נגיש בפני גולש שלא נרשם לאתר כנדרש, כמו כן חלק מהפעילויות והמידע אינו נגיש בפני גולש שאינו חבר באגודת הסטודנטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

3.4 קניין רוחני

 • 3.4.1 זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר האגודה ובשירותים הינם של אגודת הסטודנטים או של צדדים שלישיים שהעניקו לאגודת הסטודנטים הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, אגודת הסטודנטים הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן – "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת אגודת הסטודנטים.
 • 3.4.2 הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר האגודה בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של האגודה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):
 • 3.4.3 הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר אגודה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • 3.4.4 אין להציג תכנים מאתר האגודה בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

4. אופן והתנהלות מכירות הכרטיסים/מנויים/הרשמה לתרגולים באתר:

4.1 האתר מציע למשתמשים להירשם ולרכוש כרטיסים לאירועים ותרגולים שונים שהאגודה מפעילה/מציעה.

4.2 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר.

4.3 תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה.

5. אופן ביצוע המכירה:

5.1 גלישה באתר והשתתפות באחד מאפיקי הרכישה מהווה הסכמה לקבלת תנאי הרכישה באתר.

5.2 כדי לבצע הזמנה של מוצר יש להקפיד ולהקליד פרטים בסיסיים כגון: שם, תעודת זהות, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

5.3 רכישות יתבצעו בפועל רק לאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי.

5.4 יובהר ויודגש, לא יתאפשר ביטול של רכישה כלשהי שבוצעה באתר מכל סיבה שהיא!

6. ביטול המכירה ע"י האתר:

6.1 האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:

 • 6.1.1 במקרה בו תימצא כל טעות ו/או טעות אנוש בהגדרת הממכר, בפרטיו, מחיר או כל פרט בפרסום המוצר, במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור הממכר, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאי מפעיל האתר לבטל את הרכישה הספציפית.
 • 6.1.2 האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.
 • 6.1.3 במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים.
 • 6.1.4 בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא ממפעיל האתר לנהל את האתר כתקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא מפעיל האתר רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

7. אספקת המוצרים:

7.1 אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר ו/או במקום ובשעה שיפורסמו באתר.

8. סודיות פרטיות ואבטחת מידע:

8.1 האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר.

8.2 האתר, תכניו, פרטי הלקוחות והמידע העסקי והאישי שמורים במערכות האתר ומוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות.

8.3 אגודת הסטודנטים רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של אגודת הסטודנטים.

8.4 אגודת הסטודנטים מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשות ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולשת או כל מידע אחר בנוגע אליה, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו.

9. כללי:

9.1 באתר מוצג מידע, נתונים, פרטים ומוצרים מסוגים שונים אשר מפורסמים על ידי צד שלישי או שנתוניהם הועברו על ידי צד שלישי. ייתכן ויקרו מקרים בהם תתגלה טעות במידע, נתונים, פרטים ו/או במפרט מוצר כלשהו, הגדרתו תמונתו או אי התאמת התמונה או כל טעות אחרת.

9.2 האתר אינו מתחייב ולא אחראי ביחס לטעות במידע, נתונים, פרטים ו/או במפרט מוצר כלשהו, שהוצג אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה.

9.3 הגולש מוותר מראש על כל טענה בנוגע לסעיף זה .

10. סמכות עניינית לשיפוט:

10.1 בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זה, הסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.

10.2 בכל מקרה בו לקוח ו/או גולש יתבע את האתר אזי שגם אם לאתר ישנם סניפים במקומות נוספים בארץ מסכים מראש הגולש או הלקוח כי התביעה ואו הדיון יתנהלו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד !

גלישה נעימה,                              

האגודה הסטודנטיאלית                              

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.                              

graduation-hat-white

האגודה הסטודנטיאלית

התחברות לחברי/ות האגודה

פרופיל משתמש

profile

סטטוס:

פרופיל משתמש

profile

סטטוס:

עדכון פרטים

מספר טלפון
תאריך לידה
עדכון סיסמא
עדכון סיסמא

هكذا! سنقوم بالتحديث

site-login

הרשמה לאתר האגודה הסטודנטיאלית

המרכז האקדמי ברמת גן - clb4u.co.il

תאריך לידה
אנגלית בלבד. אותיות קטנות ומספרים.
דילוג לתוכן